Vedtægter

VEDTÆGTER FOR TEAM ODENSE TAEKWONDO KLUB

Indhold:

Formål.

Medlemskab.

Den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelse og udvalg.

Mødets ledelse – Foreningens organer.

Udmeldelse – Kontingent m.v.

Revision.

Vedtægtsændringer.

Eksklusion.

Klubbens opløsning.

 • 1. FORMÅL.

 

 • 1. stk. 1. Klubbens navn er Team Odense Taekwondo Klub.

 

 • 1. stk. 2. Klubbens koreanske navn er Maeng Ho

 

 • 1. stk. 3. Klubbens hjemsted er Odense kommune.

 

 • 1. stk. 4. Klubbens organisation er Dansk Taekwondo Forbund (D.Ta.F.). Klubben er til enhver tid undergivet dettes vedtægter.

 

 • 1. stk. 5. Klubbens formål er at beskæftige fortrinsvis unge under 25 år i fritidsaktivitet, i henhold til klubbens organisation, Taekwondo.

 

 • 2. MEDLEMSKAB.

 

 • 2. stk. 1. Som medlem af klubben kan optages enhver som er fyldt 7 år. Gratis prøvetid for nye medlemmer på 1 måned.

 

 • 2. stk. 2. Når medlemmet har afleveret klubbens indmeldelsesblanket i udfyldt tilstand

og forsynet den med gyldig personlig underskrift, er vedkommende forpligtet til at betale

kontingent samt indmeldelsesgebyr samt det til en hver tid gældende gebyr til D.Ta.Fs årslicens.

Medlemmer der på grund af tillidshverv er kontingentfritaget, får således også dækket D.Ta.Fs

årslicens i deres navn. Kontingent betales forud og for seks måneder af gangen. Medlemmer under

18 år skal have forældres/værges underskrift på indmeldelsesblanketten.

 

 • 2. stk. 3. Forfalskninger hærværk, ran eller urigtige oplysninger, vil øjeblikkeligt, medføre bortvisning fra klubben. Bortvisning kan dog indankes for bestyrelsen, der ved et møde afgør om optagelsen kan finde sted.

 

 • 2. stk. 4. Det er til hver en tid bestyrelsen pligt at oplyse det nye medlem om klubbens lovgivning, dermed påse at, vedkommende får et eksemplar af klubbens vedtægter og regler. Endvidere at informere om kontingentets størrelse, træningsforhold ect.

 

 • 2. stk. 5. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse, eller grov gadeuorden kan ikke optages som medlem i klubben, jf. Dansk Taekwondo Forbund regler.

 

 • 2. stk. 6. Et afslag om optagelse kan dog inden for 8 dage indankes for bestyrelsen, der ved et møde afgør om optagelse kan finde sted. Dette skal dog vedtages enstemmigt.

 

 • 3. DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING.

 

 • 3. stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.

 

 • 3. stk. 2. Ligesom indkaldelsen skal/kan dagsordenen annonceres via de til enhver tid af

klubben brugte elektroniske medier som eksempelvis facebookside, hjemmeside, mail etc.

Dagsorden skal annonceres via elektroniske medier og hænges op i klubben senest 4 dage før

generalforsamlingen afholdes.

 

 • 3. stk. 3. Ligesom indkaldelsen skal dagsordenen skriftlig udsendes til klubbens medlemmer. Dagsordenen hænges op i klubben senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 • 3. stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer af klubben, der er fyldt

15 år eller som er repræsenteret af forældre/værge eller nærtstående familiemedlem, der er 15 år

eller derover. Medlemmer på 15 år eller derover, samt medlemmer, der er repræsenteret af

forældre/værge eller nærtstående familiemedlem har stemmeret, såfremt de har haft medlemskab af

klubben i 3 måneder.

 

 • 3. stk. 5. Valg af bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling. På valg i lige år er: Formand og to menige medlemmer. På valg i ulige år er: Næstformand og kasserer. Hvert år vælges 2 revisorer og 2 bestyrelsessuppleanter.

 

 • 3. stk. 6. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af referent, samt konstatering af mødets lovlighed.

Formandens beretning.

Kassereren aflægger det reviderede regnskab og budgetter.

Eventuelle udvalgs beretning.

Behandling af indkomne forslag.

Fastsættelse af årskontingent.

Valg af bestyrelse.

Valg af bestyrelsessuppleant.

Valg af revisorer.

Eventuelt.

 • 4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

 • 4. stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling skal ske med angivelse af dagsordenen.

 

 • 4. stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen foretages senest 8 dage efter fremsat begæring. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes skriftlig til alle klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 

 • 5. BESTYRELSE OG UDVALG.

 

 • 5. stk. 1. Klubbens interesse ud- og indadtil varetages af bestyrelsen, som står i medlemmernes sted, når formål og vedtægter for klubben skal overholdes.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

 

 • 5. stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer: Formand, næstformand, en kombineret sekretær/kasserer og 2 menige medlemmer. Et af bestyrelsesmedlemmerne skal for så vidt muligt være en forældrerepræsentant. Alle bestyrelsens medlemmer vælges direkte, således at man på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen.

 

 • 5. stk. 3. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan foregå mundtligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er fremmødt.

 

 • 5. stk. 4. Er formanden bortrejst i en længere periode eller på anden måde fraværende, indtræder næstformanden i hans sted, og bestyrelsen supplerer sig med suppleanter. Bliver en bestyrelsespost ledig, konstitueres bestyrelsessuppleanten til den ledige post. Sker dette, skal det bemærkes særskilt under formandens beretning, på den først kommende ordinære generalforsamling

 

 • 5. stk. 5. Formanden, næstformanden og sekretær/kasserer tegner klubben. De kan derfor kun vælges blandt medlemmer, der er fyldt 18 år og som er personligt myndige.

 

 • 5. stk. 6. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte midlertidige udvalg. Oprettelsen af permanente udvalg skal godkendes af generalforsamlingen.

 

 • 6. MØDETS LEDELSE – FORENINGENS ORGANER.

 

 • 6. stk. 1. Dirigenten til generalforsamlingen kan ikke vælges ud fra de stående udvalg eller fra bestyrelsen medlemmer

 

 • 6. stk. 2. Det første punkt på dagsordenen er altid: “valg af dirigent”. Dette punkt ledes af formanden, der på bestyrelsen vegne fremsætter forslag om en dirigent. Det kan være et medlem eller en person udenfor medlemmernes kreds.

 

 • 6. stk. 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt et enkelt medlem fordrer dette

 

 • 6. stk. 4. Dirigenten skal efter generalforsamlingen underskrive det af referenten udarbejdede referat. Referatet offentliggøres ved udsending til alle medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdelse.

 

 • 6. stk. 5. Det andet punkt på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling er altid: ”fastsættelse og vedtagelse af dagsorden.” for den gældende generalforsamling. Punktet ledes af dirigenten.

 

 • 6. stk. 6. Generalforsamlingen er klubben øverste myndighed og er altid beslutnings dygtig, dog undtaget: § 9. + § 10. + § 11.

 

 • 6. stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelser i § 9. + § 10. + § 11.

 

 • 6. stk. 8. Under punktet “eventuelt” kan der ikke træffes beslutninger. “Eventuelt” er altid det sidste punkt på dagsordenen.

 

 • 6. stk. 9. Klubbens organer er: Generalforsamlingen, Bestyrelsen, De af generalforsamlingen/bestyrelsen nedsatte udvalg.

 

 • 7. UDMELDELSE – KONTINGENT

 

 • 7. stk. 1. Klubbens kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Klubbens kontingent betales for 6 måneder ad gangen og altid forud.

 

 • 7. stk. 2. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel dog altid til den første i måneden.

For medlemmer under 18 år kræves forældres/værges underskrift eller samtykke.

 

 • 7. stk. 3. Det pågældende medlem skal betale kontingent op til datoen, hvor udmeldelsen træder i kraft. Hvis dette ikke sker, vil udmeldelsen ikke blive accepteret. Medlemmet har på sin udmeldelse krav på en skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen.

 

 • 7. stk. 4. Medlemmer i restance for mere end 2 måneder kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben med 8 dages varsel, såfremt mindst 2 skriftlige advarsler er fremsendt med mindst 14 dages interval.

 

 • 7. stk. 5. Såfremt man ønsker genoptagelse i klubben efter at have været i restance for mere end 2 måneder, skal man betale sin gæld samt det normale optagelse gebyr.

 

 • 7. stk. 6. Et medlem, der er i restance for mere end 6 måneder og ikke har reageret på klubbens opfordringer vedrørende betaling, betegnes som udmeldt, men har stadig juridisk pligt til at betale restancen samt eventuelle omkostninger i forbindelse med sagens inkassobehandling.

 

 

 

 

 • 8. REVISION

 

 • 8. stk. 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 • 8. stk. 2. Bestyrelsen skal indenfor medio februar afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december til revisorerne, hvorefter der foretages kritisk revision. Alle bidrag til regnskabet vedlægges opgørelsen til den ordinære generalforsamling

 

 • 8. stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse i revideret stand. Revisorerne skal forsyne regnskab og status med deres påtegning.

 

 • 8. stk. 4. Driftsregnskab og status bekendtgøres ved en udsendelse til klubbens medlemmer senest 4 dage før generalforsamlingen

 

 • 8. stk. 5.

Klubbens kassér er ansvarlig for at overlevere regnskab samt andre materiale, for regnskabet og

revisorens arbejde, relevante papirer og bilag når regnskabsåret er afsluttet og regnskabet foreligger.

Hver revisor har til hver en tid ret til at få adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Ønsker en

revisor adgang til regnskab og beholdninger i utide kan dette ske under følgende forudsætninger.

Begge revisorer skal være til stede når regnskab og beholdninger skal efterses.

Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret ved en sådan gennemgang ved klubbens kassér og formand.

Intet regnskab, bilag, kassebeholdning eller øvrige relevante dokumenter må forlade det lokale,

hvor gennemgangen i alles tilstedeværelse påbegyndes, så længe revisorerne gennemgår relevante

forhold.

.

 

 • 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

 

 • 9. stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, såfremt 75 % af de på generalforsamlingen afgivne stemmer en for forslaget.

 

 • 9. stk. 2. Foretages der ændringer i klubbens vedtægter, skal det ny sæt vedtægter, udsendes til alle klubbens medlemmer, samt klubbens organisation.

 

 • 9. stk. 3. Ændring af vedtægten om klubbens opløsning kan kun foretages, på en til dette formål særindkaldt ekstraordinær generalforsamling og såfremt 90 % af klubbens medlemmer er fremmødt og forslaget vedtages enstemmigt. Denne § 9. stk. 3. kan kun ændres ved samme mødeprocent og flertalsprocent, som foreskrevet til klubbens opløsning.

 

 • 10. EKSKLUSION.

 

 • 10 stk.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem med baggrund i den i § 7 anførte grund.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens

beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar for bestyrelsen.

 

 • 10. stk. 2. Den permanente udelukkelse kan dog skriftlig indankes for bestyrelsen inden 8 dage, som da tager stilling til om medlemmet kan fortsætte.

Vedkomne skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar for bestyrelsen.

 

 • 10. stk. 3. Bestyrelsen kan efter at have konsulteret medlemmet fremsætte ønske om eksklusion. Dette behandles på generalforsamlingen. Eksklusion kræver 80 % stemmemajoritet.

 

 • 10. stk. 4. Spørgsmål om eksklusion kan rejses, når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom, og 80 % af medlemmerne stemmer for eksklusion på generalforsamlingen, hvor medlemmet har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal være et særskilt punkt på dagsordenen.

 

 • 10. stk. 5. Udelukkelsen af et medlem skal efter højst 2 måneder behandles på generalforsamlingen, hvor man afgør om genoptagelse eller eksklusion skal finde sted.

 

 • 10. stk. 6. Et medlem der er blevet ekskluderet efter generalforsamlingens beslutning, kan kun genoptages, såfremt man på generalforsamlingen vedtager dette. Her kræves samme stemmemajoritet, som ved beslutning om eksklusion.

 

 • 10. stk. 7. Tilfælde udover ovenstående behandles efter bestyrelsens ønske på generalforsamlingen.

 

 • 10. stk. 8. Ved tilfælde af mistanke om pædofili underrettes bestyrelsen som drøfter problemstillingen. Herefter tages der skridt til eventuel politianmeldelse samt indberetning til Dansk Taekwondo Forbund og Danmarks Idræts Forbund. I tilfælde af anmeldelse bortvises den mistænkte øjeblikkeligt fra klubben indtil sagen er klarlagt. I øvrigt følger klubben altid gældende lovgivning samt retningslinier fra forbundene i disse sager. Klubben indhenter jævnligt oplysninger fra kriminalregisteret på alle instruktører. Klubben udarbejder og ajourfører desuden eksternt notat  ”leveregler som værn mod pædofili”.

 

 • 11. KLUBBENS OPLØSNING.

 

 • 11. stk. 1. Opløsning af klubben kan kun foretages på en i dette øjemed særindkaldt ekstraordinær generalforsamling. Skal dette besluttes kræver det 80 % af medlemmernes fremmøde.

 

 • 11. stk. 2. For beslutning om klubbens opløsning kræves der, at 80 % af medlemmerne er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlemmer der er fremmødt.

 

 • 11. stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidigt træffes afgørelse om, hvorledes klubbens eventuelle formue og aktiver skal placeres, dog skal det tilkomme Taekwondo sporten.